Om församlingen

Om församlingen 

Lugnetkyrkan är en kristen frikyrkoförsamling som funnits i Falun sedan 1939. Vi är en av ca 2000 frikyrkoförsamlingar i Sverige. Vi är en del av trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) som är Sveriges tredje störste frikyrkosamfund. EFK är i sin tur med i Sveriges Kristna Råd. Lokalt samarbetar vi med andra församlingar i Falun i bland annat RIA Stugan, Sjukhuskyrkan, PMU Second Hand och i Falu Kristna Forum.

Församlingen sätter ett värde i att vara tydliga med vad som är vår grund. Våra grunddokument är de stadgar vi har och den ordning som vi antagit som heter ”Levande dokument”. I dessa framkommer vår vision och våra värderingar som du kan se nedan.

Vision

”Vi vill leda människor in i en växande relation med Jesus Kristus.”

Värderingar

”Vi vill leva i tro, bli igenkända genom kärleken och vara en hoppets röst i vår värld.” (1 Thess 1:3)

Ett uppdrag Gud lagt i församlingens hjärta är att vägleda barn och ungdomar till ett liv med Jesus Kristus och skapa en församling för nästa generation.

Vi vill leva i tro
Vi vill i vår vardag leva med Gud i centrum och försöka leva så att vi ärar Honom. Mötet med Jesus är utgångspunkten i vår tro. Vi vill att Jesu liv ska prägla alla delar av vår liv.

…bli igenkända genom Kärleken
Vi vill att alla i församlingen ska få tillhöra en husgrupp som möts och delar tro och vänskap. Vi vill präglas av omtanke och en generös och kärleksfull attityd till människor vi möter.

…och vara en Hoppets röst i vår värld
Vi vill uppmuntra varandra till leva ut vår tro i vardagen. Mötet med Jesus innebär alltid att vi får del av ett hopp. Det vill vi som församling ge vidare. 

Vi vill tillsammans leva i Guds syfte med församlingen, där det gemensamma får större betydelse i våra liv som en motpol mot all individualisering.

Vårt sammanhang

Vår församling är som sagt en del av Evangeliska Frikyrkan som är ett frikyrkosamfund med ungefär 300 församlingar, 34 000 medlemmar och missionsarbete i ett 30-tal länder. Evangeliska Frikyrkans beskriver sin teologiska identitet med fyra nyckelord:

Evangelikal innebär att Guds försoning i Kristus är den kristna trons kärna. Vi tror att personlig omvändelse är en förutsättning för ett kristet liv enskilt och gemenskap. Vi vill at tron tar sig uttryck både i vittnesbörd och sociala omsorg. Vi tror Bibeln är Guds ord och auktoritet för tro och liv.

Missionellt betyder vi tror att Guds mål om att upprätta hela skapelsen har en avgörande betydelse för hur vi är församling. Gud bjuder in oss att vara med i hans mission på ett sätt som gör att detta blir ett naturligt utflöde av församlingens identitet och liv. Guds upprättelse omfamnar hela människan och hela skapelsen. Vi vill vara delaktiga i det Gud gör för att Gud ska bli ärad av alla överallt.

Baptistisk innebär att dop äger rum som en följd av en persons egen bekännelse av tro. Församlingen utgörs av de som tror och vill överlåta sig till Jesus och gemenskapen. Kyrkan måste vara fri att i liv, ord och handling uttrycka sin tro. Vi är också övertygade om att alla har möjlighet att tjäna utifrån kallelse, gåvor och församlingens förtroende.

Karismatisk bygger på att vi anser att detta är hur Nya testamentet beskriver församlingen. Det innebär att Guds Andes gåvor och kraft verkar till upprättelse för hela livet. I Andens liv hör karaktär och nådegåvor ihop. Vi tror att Andens gåvor är givna för att Guds rike ska växa.

Historia

Vår församling bildades på nyårsafton 1939 av nitton kvinnor och fem män. Församlingen hette då Filadelfiaförsamlingen och var länge en ganska liten församling. Mot slutet av 70-talet började dock församlingen att växa. Det gjorde att man växte ur de lokaler som man då hade på Hyttgatan och under några år hyrde man därför Hälsingbergskyrkan som möteslokal. Så småningom blev även den lokalen för trång och beslutet fattades då att bygga Elsborgskyrkan som invigdes pingsthelgen 1991. 20 år efter att Elsborgskyrkan invigts köpte församlingen SVTs lokaler på Lugnet då de befintliga lokalerna återigen inte räckte till för de drygt 400 medlemmarna. En omfattande renovering och tillbyggnad av lokalerna påbörjades. I januari 2013 invigdes våra nuvarande lokaler och vi antog då namnet Lugnetkyrkan.